Phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu

Không chỉ là Đảng bộ lớn nhất cả nước, ở mọi thời kỳ cách mạng, Đảng bộ TP Hà Nội đều nêu cao trách nhiệm của địa bàn trọng yếu, trung tâm chính trị của đất nước, chủ động tiên phong đi đầu và sáng tạo trong thực hiện đường lối, Cương lĩnh của Đảng.

“Đốm lửa đỏ” cách mạng

Hà Nội vinh dự là nơi thành lập Chi bộ Đảng sớm nhất cả nước (Chi bộ 5D Hàm Long). Chi bộ 5D Hàm Long đã trở thành nòng cốt của Đông Dương Cộng sản đảng, góp phần quan trọng vào sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để sau đó, ngày 17/3/1930, tại số nhà 42 phố Hàng Thiếc, Ban Chấp hành lâm thời của Thành bộ Hà Nội được thành lập.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu

Hà Nội vinh dự là nơi thành lập Chi bộ Đảng sớm nhất cả nước (Nhân dân tham quan tại Chi bộ 5D Hàm Long)

Việc ra đời Chi bộ Cộng sản đầu tiên của cả nước tại Thủ đô đã thêm một lần khẳng định: Hà Nội luôn là nơi phát sinh, phát triển những tư tưởng tiến bộ mới, các phong trào cách mạng trong quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Đó là trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, thắng lợi Tổng khởi nghĩa của Hà Nội đã trở thành điểm tựa tinh thần cho đồng bào cả nước vùng lên, để ngày 2/9/1945, giữa Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh dõng dạc tuyên bố với toàn thể Nhân dân thế giới Tuyên ngôn Độc lập khẳng định: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập…”.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai, cuộc chiến đấu 60 ngày đêm “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ở Thủ đô Hà Nội đã góp phần quan trọng vừa bảo toàn lực lượng, vừa củng cố niềm tin cho đồng bào cả nước, để 9 năm sau, đất nước ca khúc khải hoàn với chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy và “năm cửa ô đón chào đoàn quân tiến về” giải phóng Thủ đô.

Trong kháng chiến chống Mỹ xâm lược, Thủ đô Hà Nội đã minh chứng cho thế giới biết được sức mạnh lương tri và phẩm giá của dân tộc Việt Nam, làm nên trận “Điện Biên Phủ trên không” - đòn đánh quyết định cục diện chiến tranh, buộc đế quốc Mỹ ký Hiệp định Paris rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam nước ta, tạo điều kiện để chiến dịch Hồ Chí Minh giành thắng lợi, non sông liền một dải...

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, Hà Nội cũng luôn đi đầu, là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào thi đua, đổi mới, sáng tạo của cả nước.

Tiên phong trong xây dựng và phát triển

Từ “đốm lửa đỏ” cách mạng năm nào, sau 93 năm, Đảng bộ TP Hà Nội đã trở thành Đảng bộ lớn nhất cả nước với số lượng gần nửa triệu đảng viên, 50 đảng bộ cấp trên cơ sở, gần 2.300 tổ chức cơ sở Đảng và hơn 17.000 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở.

Tiếp bước truyền thống lịch sử vẻ vang, đồng thời nhận thức rõ trách nhiệm của Thủ đô đối với đất nước, Đảng bộ TP Hà Nội luôn tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị TP luôn phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị; Giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược liên quan phát triển Thủ đô.

Phát huy tính tiên phong, gương mẫu đi đầu

Dấu ấn đậm nét thể hiện năng lực lãnh đạo của Đảng bộ Thủ đô trong thời kỳ mới thể hiện ở việc chủ động nghiên cứu, ban hành các nghị quyết, chỉ thị có tính chất đường lối với tầm nhìn chiến lược tập trung vào một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm vừa nhằm giải quyết những vấn đề cấp thiết thực tiễn đặt ra, vừa tạo động lực cho Thủ đô phát triển.

Ngay sau khi Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành, Hà Nội đã triển khai hết sức bài bản, quyết liệt các biện pháp đến các cấp, ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Ngày 26/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã ký ban hành Chương trình hành động số 16-CTr/TU của Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong đó, xác định 4 mục đích, yêu cầu, các nhóm chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025, đến năm 2030 và 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và Nhân dân Thủ đô Hà Nội; Quyết tâm đưa Nghị quyết số 15-NQ/TW đi vào cuộc sống để tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá cho Thủ đô theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết đã đề ra.

Xác định công tác cán bộ là khâu đột phá, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo”. Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ thời gian qua và xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hà Nội còn là thành phố đầu tiên trong cả nước ra nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa (Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022). Đây là một bước triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về phát triển văn hóa trong thời đại kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội về lĩnh vực phát triển văn hóa, con người Hà Nội.

Nghị quyết đã khẳng định việc đưa văn hóa trở thành một động lực phát triển là nhu cầu tất yếu và phát huy lợi thế đặc sắc của văn hóa Thủ đô để trở thành thương hiệu có tính cạnh tranh ra toàn cầu là nhiệm vụ bức thiết. Lãnh đạo thành phố cũng tỏ rõ quyết tâm khi đặt ra mục tiêu đưa Hà Nội trở thành một “Thành phố sáng tạo” ở tầm vóc châu Á và “công nghiệp văn hóa” phải trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của Thủ đô, để đóng góp 8% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của thành phố (vào năm 2030) và 10% GRDP của thành phố (đến năm 2045).

Hà Nội đang nỗ lực không ngừng trên con đường xây dựng Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại". Nhìn lại lịch sử vẻ vang của Đảng bộ TP suốt 93 năm qua không chỉ khơi dậy niềm tự hào mà còn là động lực, sức mạnh để Hà Nội tiến nhanh, tiến mạnh về đích...

Lượt xem: 4
Tác giả: Tú Linh
Nguồn:tuoitrethudo.com.vn Sao chép liên kết