Tin tiêu điểm

Phân cấp, ủy quyền để thu hút nguồn lực đầu tư

Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp. Trong bối cảnh phục hồi và phát triển kinh tế, việc tăng cường CCHC gắn với đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền của Hà Nội còn nhằm tăng cường thu hút các ...