Mạng - Xã hội

Căn cứ xác định hạn mức trả tiền bảo hiểm

Căn cứ xác định hạn mức trả tiền bảo hiểm

Khoản 1 Điều 24 Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) quy định: “Hạn mức trả tiền bảo hiểm là số tiền tối đa mà tổ chức BHTG trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia BHTG khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo ...