<a href="/cong-nghe" title="Công nghệ" rel="dofollow">Công nghệ</a>

“Redoxy-3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức”

“Mọi người cứ phản ứng nhưng tôi thấy Redoxy-3C là sản phẩm của các nhà khoa học Đức”, Chủ tịch TP Hà Nội nói và thông tin, tới đây sẽ công bố kết luận thanh tra về sử dụng chế phẩm Redoxy-3C làm sạch hồ.
THÔNG TIN HỮU ÍCH