Infographics: Tỷ lệ hộ nghèo trên cả nước giảm xuống dưới 3% trong năm 2020

Tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên cả nước ước tính giảm còn dưới 3% vào năm 2020.

 
 ho ngheo
ho ngheo
ho ngheo