Năm 2019: Mới có 1/18 DN được phê duyệt phương án CPH

Thông tin trên được Bộ Tài chính đưa ra tại buổi họp báo chuyên đề về “Kết quả thoái vốn, cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) 6 tháng đầu năm 2019; nội dung cơ bản chuyển đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) thành công ty cổ phần” chiều ngày 5/8.

Năm 2019: Mới có 1/18 DN được phê duyệt phương án CPH

Quang cảnh buổi họp báo chiều 5/8 . Ảnh: TQ

Bộ Tài chính cho biết, theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì năm 2019 CPH 18 doanh nghiệp (DN). Tính đến hết quý II/2019, có 6 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH, tuy nhiên trong đó chỉ có 1/18 DN thuộc danh mục các DN CPH theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN.

Lũy kế đến hết quý II/2019, đã có 35/127 DN CPH thuộc danh mục phải CPH theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN. Như vậy, tiến độ CPH các DN chưa đạt được kế hoạch đề ra, số lượng DN còn phải CPH là 92/127 DN, chiếm 72% kế hoạch.

Kết quả thoái vốn theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, năm 2019 thực hiện thoái vốn tại 62 DN.

Năm 2019 mới có 1/18 DN được phê duyệt phương án CPH. Ảnh: TQ

Tính đến hết quý II/2019, mới có 9/62 DN thuộc danh mục ban hành theo Quyết định số 1232/QĐ-TTg thực hiện thoái vốn với giá trị 759 tỷ đồng, thu về 1.657 tỷ đồng, trong đó Bộ Xây dựng thoái vốn tại Tổng Công ty Viglacera với giá trị sổ sách 690 tỷ đồng, thu về 1.587 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2017 đến hết quý II/2019, thoái vốn Nhà nước tại 88 đơn vị với giá trị 4.549 tỷ đồng, thu về 8.765 tỷ đồng.

Kết quả thoái vốn Nhà nước tại các DN ngoài Quyết định số 1232/QĐ-TTg. Lũy kế từ năm 2017 đến hết quý II/2019: Cả nước đã thoái 3.785 tỷ đồng, thu về 110.392 tỷ đồng (bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng, thu về 109.965 tỷ đồng tại Sabeco).

Kết quả thoái vốn của các tập đoàn, tổng công ty, DNNN theo Đề án cơ cấu lại. Tính đến hết quý II/2019, các tập đoàn, tổng công ty, DNNN thoái vốn với tổng giá 1.333 tỷ đồng, thu về 2.174 tỷ đồng, trong đó: Viettel thực hiện thoái 1.290 tỷ đồng tại Tổng Công ty CP Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam, thu về 2.002 tỷ đồng. SCIC thực hiện thoái vốn tại 05 DN với giá trị sổ sách 36 tỷ đồng, thu về 166 tỷ đồng.

Lũy kế từ năm 2016 đến hết quý II/2019, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước thực hiện thoái 15.821 tỷ đồng, thu về 50.630 tỷ đồng, trong đó: Thoái vốn tại các lĩnh vực nhạy cảm 4.617 tỷ đồng, thu về 5.888 tỷ đồng; thoái vốn tại các lĩnh vực khác 4.917 tỷ đồng, thu về 8.807 tỷ đồng; SCIC thực hiện thoái vốn với giá trị 6.286 tỷ đồng, thu về 35.933 tỷ đồng.

Tổng số thoái vốn trong 6 tháng đầu năm 2019, thoái 2.092 tỷ đồng, thu về 3.831 tỷ đồng. Lũy kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến hết quý II/2019, thoái 24.157 tỷ đồng, thu về 169.787 tỷ đồng.

Đến hết quý II/2019, mới có 9/62 DN thực hiện thoái vốn. Ảnh: TQ

Nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN chậm được Bộ Tài chính đưa ra là do một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành chế độ báo cáo.

Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu DN, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của DN, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, đảm bảo nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm trong CPH và thoái vốn Nhà nước.

Quá trình CPH DNNN cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước CPH làm kéo dài thời gian thực hiện CPH. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do UBND địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ CPH...

Bộ Tài chính cũng đưa ra một số giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại DNNN trong giai đoạn tới: Tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả DNNN theo Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII, Nghị quyết số 60/NQ-QH14 của Quốc hội, tạo sự nhất trí cao trong toàn hệ thống chính trị để nâng cao hơn nữa nhận thức và có hành động quyết liệt, cụ thể trong thực hiện.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, khung khổ pháp lý về tổ chức quản lý và hoạt động của DNNN và DN có vốn Nhà nước về CPH, thoái vốn, cơ cấu lại DN theo chỉ đạo, phân công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2019.

TQ

Tags: Năm 2019
Nguồn: http://thanhtra.com.vn/kinh-te/tai-chinh-ngan-hang/nam-2019-moi-co-118-dn-duoc-phe-duyet-phuong-an-cph_t114c1068n152252
Bài viết liên quan